ఫ్యాక్టరీ పర్యటన

భారీ ఉత్పత్తి వర్క్‌షాప్

వర్క్‌షాప్ (2)
వర్క్‌షాప్ (3)
వర్క్‌షాప్ (1)
వర్క్‌షాప్ (4)
వర్క్‌షాప్ (6)
వర్క్‌షాప్ (7)
వర్క్‌షాప్ (5)
వర్క్‌షాప్ (8)

అధునాతన ఉత్పత్తి లైన్

ఉత్పత్తి లైన్ (1)
ఉత్పత్తి లైన్ (2)

కస్టమర్ గ్రూప్ ఫోటో

కస్టమర్ గ్రూప్ ఫోటో (3)
కస్టమర్ గ్రూప్ ఫోటో (1)
కస్టమర్ గ్రూప్ ఫోటో (2)
కస్టమర్ గ్రూప్ ఫోటో (4)
సర్టిఫికేట్
 • మా_సర్టిఫికేట్ (1)
 • మా_సర్టిఫికేట్ (2)
 • మా_సర్టిఫికేట్ (3)
 • మా_సర్టిఫికేట్ (8)
 • మా_సర్టిఫికేట్ (5)
 • మా_సర్టిఫికేట్ (4)
 • మా_సర్టిఫికేట్ (6)
 • మా_సర్టిఫికేట్ (7)
 • మా_సర్టిఫికేట్ (9)
 • 2
 • 3
 • 165IP220942R0S山东美能达健身器材股份有限公司-01
 • 德州市科学技术奖-1
 • 1
 • 山东美能达健身器材股份有限公司-英文安全-01
 • 山东美能达健身器材股份有限公司-英文环境-01
 • 山东美能达健身器材股份有限公司-英文质量-01
నాణ్యత పరీక్ష
 • నాణ్యత పరీక్ష (3)
 • నాణ్యత పరీక్ష (4)
 • నాణ్యత పరీక్ష (5)
 • నాణ్యత పరీక్ష (2)
 • నాణ్యత పరీక్ష (6)
 • నాణ్యత పరీక్ష (12)
 • నాణ్యత పరీక్ష (13)
 • నాణ్యత పరీక్ష (14)
 • నాణ్యత పరీక్ష (15)
 • నాణ్యత పరీక్ష (16)
 • నాణ్యత పరీక్ష (17)
 • నాణ్యత పరీక్ష (18)
 • నాణ్యత పరీక్ష (19)
 • నాణ్యత పరీక్ష (20)
 • నాణ్యత పరీక్ష (21)
 • నాణ్యత పరీక్ష (22)
 • నాణ్యత పరీక్ష (23)
 • నాణ్యత పరీక్ష (24)
 • నాణ్యత పరీక్ష (25)
 • నాణ్యత పరీక్ష (26)
 • నాణ్యత పరీక్ష (27)
 • నాణ్యత పరీక్ష (28)
 • నాణ్యత పరీక్ష (29)
 • నాణ్యత పరీక్ష (1)
 • నాణ్యత పరీక్ష (7)
 • నాణ్యత పరీక్ష (8)
 • నాణ్యత పరీక్ష (9)
 • నాణ్యత పరీక్ష (10)
 • నాణ్యత పరీక్ష (11)